EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací odborných návštěvníků a/nebo vzájemnou obchodní spoluprací.

I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

- tel.: +420 224 498 236;

- e-mail: info@svetknihy.cz.

II. ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

a. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;
b. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);
c. oprávněný zájem ve vztahu k zasílání aktualit a pozvánek na sdělenou e-mailovou adresu, případně k ochraně a vymáhání našich nároků; d. souhlas registrovaného odborného návštěvníka se zveřejněním příslušných osobních údajů v adresáři odborných návštěvníků (Kdo je kdo) dostupném na webu www.svetknihy.cz a/nebo souhlas vystavovatele se zveřejněním příslušných osobních údajů (resp. osobních údajů kontaktní osoby) v katalogu vystavovatelů dostupném na webu www.svetknihy.cz.

a. Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, funkce a/nebo obor odborného návštěvníka, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);
b. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby).

III. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

a. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
b. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;
c. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;
d. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo
e. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

a. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
b. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;
c. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

IV. VYUŽITÍ COOKIES

Svět knihy, s.r.o.